International Certification

นโยบาย INTCERT มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการรับรองระบบการจัดการให้กับองค์กรโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยดำเนินตามนโยบายความเป็นกลาง

GMP/HACCPGMP (Good Manufacturing Practice) เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีสำหรับการผลิตซึ่งรวมถึงทุกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร ด้วยข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการผลิตและควบคุม

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต โดยจะทำการวิเคราะห์และประเมินอันตรายในขั้นตอนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่ตรวจรับวัตถุดิบ จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์ส่งถึงมือผู้บริโภค

ISO22000


ISO22000 Food Safety Management system

ความปลอดภัยของอาหาร ถือเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของอาหาร ที่จะยอมเกิดความบกพร่องหรือผิดพลาดไม่ได้เลย เพราะจะส่งผลกระทบอย่างสูงต่อผู้บริโภค ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากที่องค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่อาหาร จะต้องให้ความใส่ใจ และควบคุมดูแลการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อนำไปสู่อาหารที่ปลอดภัยต่อองค์กรถัดไปในห่วงโซ่อาหาร และต่อผู้บริโภคในขั้นสุดท้าย
ISO 9001     ISO 9001 เป็นพื้นฐานของระบบงานคุณภาพมากมาย ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับระบบบริหาร ซึ่งเหมาะสำหรับทุกประเภทธุรกิจ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ด้วยมาตรการที่สามารถทวนสอบ สอบกลับระบบงานบริหาร บุคลากร สินค้าหรือบริการที่ไม่เป็น ไปตามข้อกำหนดจากข้อกฎหมาย

International Certification

นโยบาย INTCERT มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการรับรองระบบการจัดการให้กับองค์กรโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยดำเนินตามนโยบายความเป็นกลางและให้มูลค่าเพิ่มจากการตรวจประเมินเพื่อการรับรองตามมาตรฐาน

พันธกิจของเราคือการให้บริการในลักษณะที่เป็นธรรมและเป็นกลางที่สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 17021 สำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองการจัดการ โดยการตรวจสอบระดับการให้บริการและการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายใน ภายนอกและจากความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อจุดมุ่งหมายที่แน่ใจว่าเราตอบสนองตามมาตรฐานการบริการที่เราได้ตั้งเอาไว้และเสริมสร้างพัฒนาบริการของเราเพื่อประโยชน์ของลูกค้าของเรา

กฎและเงื่อนไขการรับรอง