Internation Certification

นโยบาย INTCERT มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการรับรองระบบการจัดการให้กับองค์กรโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยดำเนินตามนโยบายความเป็นกลาง

GMP/HACCP

GMP (Good Manufacturing Practice)  เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีสำหรับการผลิตซึ่งรวมถึงทุกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร ด้วยข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการผลิตและควบคุม เน้นวิธีการป้องกันมากกว่าการแก้ไขอย่างเป็นระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารขั้นพื้นฐาน ( Food Safety Management System) คือ การจัดการ
เพื่อไม่ให้อาหารก่อผลกระทบทางลบต่อผู้บริโภค 

      HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)  เป็นการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต โดยจะทำการวิเคราะห์และประเมินอันตรายในขั้นตอนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่ตรวจรับวัตถุดิบ จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์ส่งถึงมือผู้บริโภค ว่าจุดใด หรือ ขั้นตอนใดมีความเสี่ยง ต้องควบคุม ถ้าปราศจากการควบคุมที่จุดนั้นๆ จะทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เรียกจุดหรือขั้นตอน นั้น ๆ ว่า จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Critical Control Point; CCP) จากนั้นจึงหามาตรการควบคุมจุดวิกฤต เพื่อให้อาหารปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค

วัตถุประสงค์


GMP (Good Manufacturing Practice) 
เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ด้านหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีสำหรับการผลิตซึ่งรวมถึงทุกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร ด้วยข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการผลิตและควบคุม เน้นวิธีการป้องกันมากกว่าการแก้ไขอย่างเป็นระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารขั้นพื้นฐาน ( Food Safety Management System) คือ การจัดการ เพื่อไม่ให้อาหารก่อผลกระทบทางลบต่อผู้บริโภค 

ประโยชน์จากการได้รับการรับรอง

• ผู้ประกอบการสามารถทราบถึงหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต ก่อนเริ่มกระบวนการผลิต เช่น การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล การควบคุมแมลงและ สัตว์นำโรค การออกแบบโครงสร้างอาคารผลิต รวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น

• ผู้ประกอบการสามารถทำการวิเคราะห์และประเมินอันตรายในขั้นตอนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่ตรวจรับวัตถุดิบ จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค ว่าจุดใด หรือ ขั้นตอนใดมีความเสี่ยง ต้องควบคุม จุดวิกฤต เพื่อให้อาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค

• เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กร แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินอันตรายในขั้นตอนการผลิต ทั้งหมด จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์และส่งถึงมือผู้บริโภค <br><br>

• เพื่อการคัดเลือกผู้ขายในลำดับต้น ๆ กล่าวคือ องค์กรท่านอยู่ในรายชื่อผู้ขายที่ได้รับพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าในลำดับต้น ๆ ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้ขายจากใบรับรองระบบงานตามมาตรฐานนั้น ๆ และเพื่อการประเมินผู้ขายก่อนการสั่งซื้อในรอบบิลถัดไปอย่างต่อเนื่อง จากคะแนนการประเมิน ผู้ขาย คะแนนความพึงพอใจ ภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด

• โอกาสในการได้รับการพิจารณาสนับสนุนเงินลงทุนจาก BOI : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากร ยกเว้น ลดหย่อน อากรขาเข้า วัตถุดิบ วัสดุ เครื่องจักร ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินปันผล ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคค